پل ارتباطی: 02145283212

درباره شرکت عمران نوین توس جاودان

  خط مشی

 

شركت عمران نوین توس جاودان بعنوان مجری خرید کلیه اقلام و مصالح مصرفی و مواد اولیه در صنعت ساخت و ساز کشور به منظور ايجـاد قابليت رقابت با سایر شركتـهاي مهندسـي در این حیطه و همچنـين افزايش رضايتمنـدي كليه كارفرمايان طرف قـرارداد خود، نسبت به استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ها اقدام نموده است. این شرکت دستيابي به اهداف زير را سرلوحه كار خويش قرار داده است:
1ـ ايجاد قابليت اندازه گيري هزينه, زمان و منابع پروژه‌هاي شركت
2ـ برآورده سازي تعهدات و الزامات قراردادي
3ـ جلب مشاركت سرمايه‌هاي انساني در جهت بهبود مستمر فرايندها
4ـ بهره گيري از سرمايه‌هاي انساني كارآمد و مؤثر
5ـ استفاده از روش‌هاي نوين در مطالعات و فعاليتها
6ـ شرکت در مناقصات دولتی و غیر دولتی
7- بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
اين خط مشي و اهداف تعيين شده مرتبط با آن در هر جلسه بازنگري مديريت با استفاده از نظرات كارفرمايان، کارشناسان و كاركنان و به منظور تداوم، به تناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد.
لازم به ذکر است که مديران هر واحد از شرکت، موظف به معرفی و حصول اطمينان از درک اين خط مشی، اهداف مطرح شده و حرکت به سوی آن در قسمت تحت مديريت خود می باشند.

 

اين شركت با تمركز بر ماموريت سازماني خود، متكي بر مديريت كارآمد، كاركنان متخصص و ورزيده و قابليت سازماندهي موثر متعهد است با استفاده از فناوريهاي روزآمد و خلاقيت سرمايه هاي انساني ضمن توجه به تعهدات خود نسبت به مشتريان، در گسترش كمي و ارتقاي كيفي خدمات خود در داخل كشورمی کوشد

دی ان ان